Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

Privatezza u Cookies

AVVIŻ DWAR COOKIE

Avviż dwar Cookie: Din il-websajt tuża cookies biex ittejjeb il-funzjonalità u l-prestazzjoni. Meta tuża din il-websajt mingħajr ma tbiddel is-settings tal-browser tiegħek, inti taqbel għall-użu tal-cookies skont il-Policy dwar Privatezza u Cookie tagħna.

TERMINI TA’ UŻU

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fuqha) tagħtik it-termini u l-kundizzjonijiet li fuqhom tista’ tagħmel użu mill-websajt, kemm jekk bħala viżitatur jew utent reġistrat. Jekk jogħġbok aqra sew dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu qabel ma tibda tuża s-sit. Billi tuża l-websajt, tindika li taċċetta u taqbel li timxi ma’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu. Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu, jekk jogħġbok żżomm lura milli tuża l-websajt.

LIĠIJIET APPLIKABBLI

Il-liġijiet ewlenin tal-privatezza li huma applikabbli għalina sa fejn inti kkonċernat, huma kif ġej:

L-Att Malti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kapitolu 440 tal-Liġijiet ta’ Malta) kif ukoll id-diversi leġiżlazzjonijiet sussidjarji maħruġa taħt l-istess Att (kif jista’ jiġi emendat minn żmien għal żmien) – id-‘DPA ’;

Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi rigward l-ipproċessar ta’ Dejta Personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali dejta, u li jħassar id-Direttiva 95/46 / KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta) (kif jista’ jiġi emendat minn żmien għal żmien) – il-“GDPR”.

Dan kollu hawn fuq imsemmi flimkien bħala “Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Dejta”.

UŻU PROJBIT

Tista’ tuża din il-websajt biss għal skopijiet legali.

M’għandekx tuża l-websajt:

 • B’xi mod li jikser kwalunkwe liġi jew regolament applikabbli;
 • B’xi mod li huwa illegali jew frodulenti, jew li għandu xi skop jew effett illegali jew frodulenti;
 • B’kull mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta’ partijiet terzi;
 • Li tippubblika, tittrażmetti jew ixxerred kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tal-Websajt li hija oxxena, malafamanti jew b’xi mod ta’ ħsara;
 • Biex tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għall-websajt;
 • Biex tbiddel, tħassar jew tfixkel il-Websajt b’xi mod;
 • Biex konxjement tittrażmetti kwalunkwe dejta, tibgħat jew ittella’ kwalunkwe materjal li fih viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware jew kwalunkwe programm ieħor ta’ ħsara jew kodiċi tal-kompjuter simili ddisinjat biex jaffettwa ħażin il-funzjonalità ta’ kwalunkwe softwer tal-kompjuter jew ħardwer;
 • Biex tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe porzjon jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistema oħra jew netwerks konnessi mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew ma’ kwalunkwe mis-servizzi offruti fuq jew permezz tal-websajt, permezz ta’ hacking, password “mining” jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;
 • Li tivverifika, tiskennja jew tittestja l-vulnerabbiltà tal-websajt, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe netwerk konness mal-websajt, u tikser il-miżuri ta’ sigurtà jew awtentikazzjoni fuq il-websajt, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mal-websajt, inklużi s-servizzi;
 • Biex treġġa’ lura, tittraċċa jew tfittex li tittraċċa s-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni fuq kwalunkwe utent ieħor jew viżitatur tal-websajt, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kwalunkwe kont tas-servizz li mhux propjetà tiegħek jew tisfrutta l-websajt jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni magħmula disponibbli jew offruta minn jew permezz tal-websajt, bi kwalunkwe mod fejn l-iskop huwa li tiżvela kwalunkwe informazzjoni, inkluża iżda mhux limitata għal identifikazzjoni personali jew informazzjoni, għajr l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mill-websajt jew kwalunkwe servizz provdut permezz tal-websajt;
 • Biex tiffalsifika headers jew b’xi mod ieħor timmanipula identifiers sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trażmissjoni li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tal-websajt. Ma tistax tippretendi li int, jew li tirrappreżenta, xi ħadd ieħor, jew tippersonifika xi persuna jew entità oħra sakemm ma tkunx awtorizzata;

Aħna nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtorità kompetenti tal-infurzar tal-liġi f’każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Int ukoll taqbel:

A.      Li ma tirriproduċix, tiddupplika, tikkopja jew tbigħ mill-ġdid xi parti tal-websajt bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

B.       Li ma jkollokx aċċess mingħajr awtorità, tinterferixxi ma’, tagħmel ħsara jew tfixkel:
1) kwalunkwe parti tal-websajt u l-paġni sekondarji tagħha
2) kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu hija maħżuna/ospitata l-websajt
3) kwalunkwe softwer użat fil-provvista tal-websajt
4) kwalunkwe tagħmir jew netwerk jew softwer li huwa propjetà jew użat minn terza persuna.

Ċ.      Li ma tuża l-ebda “page-scrape”, “robot”, “spider” jew apparat awtomatiku ieħor, programm, algoritmu jew metodoloġija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, biex taċċessa, takkwista, tikkopja jew tissorvelja kwalunkwe porzjon tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut provdut permezz ta’ din il-websajt, jew b’xi mod tirriproduċi jew taħrab mill-istruttura tan-navigazzjoni jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut, biex tikseb jew tipprova tikseb kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li mhux magħmul apposta disponibbli permezz tal-websajt.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività bħal din.

D.      Li ma tuża l-ebda apparat, softwer jew rutina biex tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi mal-funzjonalità xierqa tal-websajt.

POLICY TAL-PRIVATEZZA

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utent tagħna u ma niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex inti volontarjament.

Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kap 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna nirrispettaw dan id-dmir. Aħna nieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil xi terza parti sakemm ma tagħtix il-kunsens tiegħek biex tagħmel dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

X’INHI DEJTA PERSONALI?

“DEJTA PERSONALI” tfisser kwalunkwe informazzjoni li tidentifika lilek bħala individwu jew li tirrelata ma’ individwu identifikabbli.

Kull meta ma jkunx possibbli jew fattibbli Għalina li nagħmlu użu minn dejta anonima u/jew anonimizzata (b’mod li ma jidentifika l-ebda Utenti tas-sit jew klijenti tas-servizzi tagħna), Aħna madankollu impenjati li nipproteġu l-privatezza u s-sigurtà Tiegħek tad-Dejta Personali Tiegħek il-ħin kollu.

Aħna niġbru Dejta Personali b’diversi modi kemm b’mod diġitali permezz tas-Sit (jew meta Inti tagħżel li tagħtina ċerta dejta (prinċipalment il-paġna ‘ikkuntattjana’) jew f’xi każijiet, awtomatikament jew minn partijiet terzi) kif ukoll mhux diġitalment (pereżempju meta Inti tipprovdilna dokumenti għar-reviżjoni u/jew parir tagħna).

KIF U GĦALIEX NIĠBRU DEJTA PERSONALI?

Bħala regola ġenerali, Aħna ma niġbru l-ebda Dejta Personali, jiġifieri, informazzjoni li tidentifika lilek bħala individwu għajr dak li Għandna bżonn biex inkunu nistgħu ngħinuk fil-kapaċità tagħna bħala professjonisti JEW Dejta Personali li Int tagħżel li tagħtina bħad-dejta (inkluż Dettalji ta’ Kuntatt u Dejta ta’ Reġistrazzjoni) li inti tipprovdi meta tirreġistra mas-Sit Tagħna (fejn din hija disponibbli), meta tikkuntattjana b’mistoqsijiet relatati mas-servizzi Tagħna, meta tabbona għal kwalunkwe servizz offrut minna jew permezz tas-Sit Tagħna, bħal kwalunkwe newsletters li jistgħu jinħarġu minna minn żmien għal żmien.

Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor u soġġett għal diversi kontrolli, bħala regola ġenerali, Aħna niġbru biss Dejta Personali (mingħandek jew x’imkien ieħor) li Aħna:

 • Neħtieġu biex inkunu nistgħu nipprovdulek is-servizzi professjonali li Inti titlob Mingħandna
 • Legalment meħtieġa li niġbru/nużaw u nżommu għal perjodu ta’ żmien predeterminat
 • Nemmnu li hija meħtieġa għall-interessi leġittimi Tagħna
 • Għal deskrizzjoni dettaljata tar-raġunijiet għalfejn nipproċessaw kategoriji speċifiċi ta’ dejta personali kif ukoll ir-raġuni (jiet) legali korrispondenti biex nagħmlu dan, jekk jogħġbok ara ‘Għal Xiex Aħna Nużaw Id-Dejta Personali Tiegħek (Skop ta’ Proċessar) hawn taħt.

Kif nipproċessaw dejta personali?

Indirizz tal-IP u lok

Il-web server iżomm logs limitati dwar indirizzi tal-IP jew il-lok tal-kompjuter tiegħek fuq l-Internet, għal skopijiet ta’ amministrazzjoni ta’ sistemi u soluzzjoni ta’ problema. Aħna ma nużawx reġistri tal-indirizzi tal-IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġiba tiegħek fuq is-sit tagħna.

Ikkuntattjana/Agħti Feedback

Bl-użu tal-faċilitajiet onlajn ta’ din il-websajt, int bħala s-suġġett tad-dejta jista’ jkun meħtieġ li tipprovdi d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek għal skopijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha u kwalunkwe dejta personali li tista’ tiddeċiedi li tagħtina fil-formola Ikkuntattjana/Agħti Feedback għandha tiġi proċessata biss għall-iskop strett li tirrispondi għall-mistoqsija tiegħek.

NOTA SPEĊJALI DWAR IL-KUNSENS

Biex jiġi evitat kull dubju, Nixtiequ nirrimarkaw li f’dawk il-każijiet limitati fejn Aħna ma nistgħux jew nagħżlu li ma niddependux fuq bażi legali oħra (pereżempju, l-interessi leġittimi tagħna), Aħna nipproċessaw id-Dejta Personali Tiegħek fuq il-bażi tal-kunsens Tiegħek.

F’dawk il-każijiet fejn Aħna nipproċessaw fuq il-bażi tal-kunsens Tiegħek (li Aħna qatt ma nippreżumu imma li Aħna jkollna b’mod ċar u manifestat mingħandek), INT GĦANDEK ID-DRITT LI TIRTIRA L-KUNSENS TIEGĦEK FI KWALUNKWE ĦIN u dan, bl-istess mod kif Int tajtha lilna.

Jekk Teżerċita d-dritt Tiegħek li tirtira l-kunsens tiegħek fi kwalunkwe ħin (billi tiktbilna fl-indirizz fiżiku jew tal-imejl hawn taħt), Aħna niddeterminaw jekk f’dak l-istadju teżistix bażi legali alternattiva għall-ipproċessar tad-Dejta Personali Tiegħek (pereżempju ta’ obbligu legali li aħna suġġetti għalih) fejn Inkunu legalment awtorizzati (jew saħansitra obbligati) li nipproċessaw id-Dejta Personali Tiegħek mingħajr ma jkollna bżonn il-kunsens Tiegħek u jekk iva, ninnotifikawk kif xieraq.

Meta Nitolbu għal Dejta Personali bħal din, Inti tista’ dejjem tirrifjuta, madankollu jekk Tirrifjuta li tagħtina d-dejta meħtieġa li Aħna neħtieġu biex nipprovdu s-servizzi mitluba, Aħna mhux neċessarjament inkunu nistgħu nipprovdulek tali servizzi (speċjalment jekk il-kunsens huwa l-uniku bażi legali li hija disponibbli għalina).

Biex niċċaraw biss, il-kunsens mhuwiex l-unika raġuni li tippermettilna nipproċessaw id-Dejta Personali Tiegħek. Fl-aħħar taqsima preċedenti hawn fuq, Aħna rrimarkajna d-diversi raġunijiet li tipikament niddependu fuqhom meta nipproċessaw diversi kategoriji tad-Dejta Personali Tiegħek għal skopijiet speċifiċi.

Id-drittijiet Tiegħek

Bħala individwu, int tista’ teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-dejta miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni, jekk ikollna xi dejta, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tissottometti t-talba tiegħek lill-kontrollur tad-dejta permezz tal-paġna Ikkuntattjana fil-websajt.

Int għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-dejta.

Informazzjoni Oħra

Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura trasmissjoni sigura tad-dejta personali tiegħek. Int tista’ tara s-simbolu tal-katnazz fl-istatus bar fl-address field tal-browser. L-indirizz tal-URL jibda wkoll b’https: // li jindika paġna tal-web sigura. SSL japplika encryption bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server tal-konnessjoni. Kwalunkwe dejta trażmessa matul is-sessjoni tiġi kriptata jew mibruxa u mbagħad tiġi deċifrata jew mhux mibdula minn min jirċeviha. Dan jaċċerta li d-dejta ma tistax tinqara waqt it-trażmissjoni.

Jekk ikun hemm xi bidliet f’din il-policy ta’ privatezza, aħna se naġġornaw din il-paġna kif xieraq. Huwa għalhekk fl-interess tiegħek stess li tivverifika l-paġna “Policy ta’ Privatezza” kull meta taċċessa l-websajt tagħna sabiex tkun konxju ta’ kwalunkwe bidla li tista’ sseħħ minn żmien għal żmien.

Jekk jogħġbok ibgħat kwalunkwe kumment jew suġġeriment li jista’ jkollok u li jista’ jikkontribwixxi għal kwalità aħjar ta’ servizz. Dawn ikunu apprezzati ħafna.

POLICY TAL-COOKIE

X’inhi cookie?

Cookie li hija magħrufa wkoll bħala browser cookies jew tracking cookies hija biċċa żgħira ta’ encrypted text files, li tinsab fid-direttorju tal-browser. Il-cookies kollha huma ssettjati b’dati ta’ skadenza li jiddeterminaw kemm idumu jgħixu fuq il-browser tiegħek. Dawn jintużaw mill-iżviluppaturi tal-web biex jgħinu lill-utenti jinnavigaw fil-websajts tagħhom b’mod effiċjenti u jwettqu ċerti funzjonijiet. Ġeneralment, il-cookies jistgħu jitneħħew awtomatikament wara li tiskadi d-data ta’ skadenza jew inkella jistgħu jitħassru manwalment mill-utent. Il-Cookies tal-Kompjuter jinħolqu mhux biss mill-websajt li l-utent qed jibbrawsja iżda wkoll minn websajts oħra li jħaddmu reklami, widgets, jew elementi oħra fuq il-paġna li qed iżżur. Għall-Immaniġġjar tal-cookies għal browsers differenti ara https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Liema tipi ta’ cookies tuża din il-websajt?

Cookies ta’ sessjoni: dawn huma cookies temporanji li jintużaw biex jagħtuk aċċess għall-kontenut ta’ din il-websajt. Jintużaw ukoll mis-server biex jaħżnu informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-paġna tal-utent sabiex l-utenti jkunu jistgħu jtellgħu faċilment minn fejn ikunu ħallew fuq il-paġni tas-server. B’mod awtomatiku, il-paġni tal-web m’għandhom l-ebda ‘memorja’. Il-cookies jgħidu lis-server liema paġni għandhom juru lill-utent sabiex l-utent ma jkollux għalfejn jiftakar jew jibda jinnaviga fuq is-sit mill-ġdid. Dawn it-tip ta’ cookies jiskadu u jitħassru hekk kif tagħlaq il-browser.

Il-cookies jaġixxu bħala tip ta’ “bookmark” fis-sit. Bl-istess mod, il-cookies jistgħu jaħżnu informazzjoni dwar l-ordnijiet meħtieġa biex jagħmlu shopping carts jaħdmu minflok ma jġiegħlu lill-utent jiftakar l-oġġetti kollha li l-utent poġġa fix-shopping cart.

Cookies limitati ta’ partijiet terzi: dawn il-cookies huma stabbiliti minn entitajiet (mhux minn dan l-Uffiċċju) u jistgħu jkunu temporanji jew persistenti. L-użu ta’ cookies ta’ partijiet terzi f’din il-websajt huwa ristrett u permess biss għall-iskop ta’ social sharing (jippermettilek taqsam l-artikli tagħna permezz tan-netwerks varji tal-midja soċjali) u meta ndaħħlu kontenut fuq il-paġni ta’ din il-websajt minn websajts oħra ta’ partijiet terzi .

Kwistjonijiet ta’ sigurtà u privatezza

Il-cookies MHUMIEX viruses. Il-cookies jużaw format ta’ test sempliċi. Mhumiex biċċiet ta’ kodiċi miġbura u għalhekk ma jistgħux jiġu esegwiti u lanqas ma jesegwixxu lilhom infushom. Għaldaqstant, ma jistgħux jagħmlu kopji tagħhom infushom u jinfirxu għal netwerks oħra biex jesegwixxu u jirreplikaw mill-ġdid.

Peress li ma jistgħux iwettqu dawn il-funzjonijiet, jaqgħu barra mid-definizzjoni standard ta’ virus.

Liġijiet Ġodda għall-użu tal-cookies u teknoloġiji oħra li jaħżnu informazzjoni tal-utent onlajn.

Fis-26 ta’ Mejju 2011, fl-Ewropa daħlu fis-seħħ regoli ġodda li jirregolaw l-użu tal-cookies minn websajts.

Pjuttost milli l-għażla “Opt out” għall-viżitaturi tal-websajt, il-websajts jeħtieġu li jiksbu speċifikament il-kunsens tal-viżitatur tagħhom u għandhom “Opt In” biex ikunu jistgħu jaħżnu cookies fuq il-kompjuter tagħhom jew apparat ieħor.

Xi tgħid il-liġi l-ġdida?

Ir-rekwiżit il-ġdid huwa essenzjalment li l-cookies jistgħu jitqiegħdu biss fuq magni fejn l-utent jew l-abbonat taw il-kunsens tagħhom.

 1. Soġġett għal paragrafu (4), persuna m’għandhiex taħżen jew tikseb aċċess għal informazzjoni maħżuna, fit-tagħmir terminali ta’ abbonat jew utent sakemm ma jintlaħqux ir-rekwiżiti tal- paragrafu (2).
 2. Ir-rekwiżiti huma li l-abbonat jew l-utent ta’ dak it-tagħmir terminali–
  a) Huwa provdut b’informazzjoni ċara u komprensiva dwar l-iskopijiet tal-ħażna ta’, jew l-aċċess għal dik l-informazzjoni; u
  b) Ta l-kunsens tiegħu jew tagħha.
 3. Fejn netwerk tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jintuża mill-istess persuna biex jaħżen jew jaċċessa informazzjoni fit-tagħmir terminali ta’ abbonat jew utent f’aktar minn okkażjoni waħda, huwa biżżejjed għall-finijiet ta’ dan ir-regolament li r-rekwiżiti tal-paragrafu (2) jintlaħqu fir-rigward tal-użu inizjali.
  a)  “(3A) Għall-iskopijiet tal-paragrafu (2), il-kunsens jista’ jiġi mfisser minn abbonat li jemenda jew jistabbilixxi kontrolli fuq il-browser tal-internet li juża l-abbonat jew billi juża applikazzjoni jew programm ieħor biex juri l-kunsens.
 4. Paragrafu (1) m’għandux japplika għall-ħażna teknika ta, jew aċċess għal, informazzjoni–
  a)  għall-iskop uniku li titwettaq it-trażmissjoni ta’ komunikazzjoni fuq netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi; jew
  b)  fejn tali ħażna jew aċċess huwa strettament meħtieġ għall-forniment ta’ servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni mitlub mill-abbonat jew mill-utent.

Iżjed informazzjoni fuq il-bidliet ġodda tista’ tinstab hawnhekk http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Ħafna browsers bnew settings tal-privatezza li jipprovdu livelli differenti ta’ aċċettazzjoni tal-cookie, ħin ta’ skadenza, u rimi wara li utent żar sit partikolari. Meta tagħmel backup tal-kompjuter tiegħek jista’ jagħtik il-paċi tal-moħħ li l-fajls tiegħek huma siguri.

Kif nista’ nħassar jew inneħħi l-cookies?

Jekk il-browser tiegħek MHUX konfigurat, awtomatikament, biex timblokka l-cookies kollha jew ċerti cookies, tista’ manwalment tikkonfigura l-browser tiegħek biex jew tirrifjuta l-cookies kollha jew tikkontrolla liema cookies huma ssettjati fuq it-tagħmir tiegħek permezz ta’ din il-websajt. Tista’ ssib l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar kif tagħmel is-settings tal-konfigurazzjoni meħtieġa billi żżur is-sit li ġej: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Li tiddiżattiva l-cookies ta’ din il-websajt jista’ jaffettwa l-esperjenza ta’ browsing tiegħek.